GDPR

I. Obsah a účel dokumentu

V tomto dokumentu jsou obsaženy informace týkající se ochrany osobních údajů poskytnutých návštěvníky webových stránek www.linkasluchatko.cz, zájemci o naše služby nebo klienty Terapeutické linky Sluchátko z.ú.

Účelem tohoto dokumentu je seznámit vás (subjekty údajů) s vašimi právy a poskytnout srozumitelné informace o tom, jak bude s osobními údaji nakládáno.

Při zpracování osobních údajů postupujeme podle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a podle Nařízení (EU) 2016/679, tj. obecného nařízení o ochraně osobních údajů, které vstoupilo v účinnost 25.5.2018 a je všeobecně známé pod zkratkou GDPR.

Obsah, který na vás v tomto dokumentu čeká:

 1. Obsah a účel dokumentu
 2. Správce osobních údajů
 3. Jaké osobní údaje zpracováváme a jak je získáváme
 4. K jakým účelům osobní údaje zpracováváme, po jakou dobu a co nás k tomu opravňuje
 5. Zpřístupnění osobních údajů jiným osobám
 6. Informace o vašich právech v oblasti ochrany osobních údajů
 7. Další důležité informace pro uplatnění vašich práv

II. Správce osobních údajů

Terapeuticka linka Sluchátko, z.ú.

Sídlo: Jičínská 226/17, Žižkov, 130 00, Praha 3

IČ: 09497595

Statutární orgán-ředitel: Mgr. Petr Fabián, PhD.

E-mail: terapeutickalinka@gmail.com

III. Jaké osobní údaje zpracováváme a jak je získáváme

Zpracováváme údaje, které nám sami poskytnete. V konkrétních případech může jít zejména o poskytnutí údajů při osobním kontaktu, telefonicky, písemně, mailem, v přípravné fázi nebo při samotném poskytování služeb.

Pokud pro zpracování některých osobních údajů pro konkrétní účely zpracování musíme mít váš souhlas, pak takové údaje k danému účelu zpracováváme jen s vaším souhlasem. Osobní údaje mohou spadat do kategorie „běžných osobních údajů“ nebo může jít o zvláštní kategorie údajů, tj. citlivé údaje, kdy pro jejich zpracování právní předpisy stanoví přísnější podmínky.

 1. Běžné osobní údaje, které zpracováváme:

Jméno, příjmení, titul, adresa, datum narození, rodné číslo, IČ (jen pokud službu objednáváte jako podnikatel), telefonní číslo, e-mail, údaje o průběhu poskytování služeb.

 1. Zvláštní kategorie osobních údajů („citlivé“ osobní údaje), které zpracováváme:

Údaje o aktuálním zdravotním stavu, anamnéza (tj. minulé údaje o zdravotním stavu, prodělaných nemocech apod.), údaje o užívaných lécích, údaje o průběhu poskytování služeb.

IV. K jakým účelům osobní údaje zpracováváme, po jakou dobu a co nás k tomu opravňuje

 1. Zpracování osobních údajů za účelem uzavření smlouvy a plnění smluvních povinností. Abychom s vámi mohli uzavřít smlouvu (včetně smlouvy uzavírané ústně), poskytnout dohodnuté služby a vést i s tím související komunikaci s vámi, zpracováváme tyto běžné osobní údaje: Jméno, příjmení, titul, adresa, datum narození, rodné číslo, IČ (jen pokud službu objednáváte jako podnikatel), telefonní číslo, e-mail, údaje o průběhu poskytování služeb.

Ke stejnému účelu zpracováváme i tyto zvláštní kategorie osobních údajů: Údaje o aktuálním zdravotním stavu, anamnéza (tj. minulé údaje o zdravotním stavu, prodělaných nemocech apod.), údaje o užívaných lécích, údaje o průběhu poskytování služeb.

Právním titulem (oprávněním) pro zpracovávání těchto údajů je přímo plnění smluvních povinností ze smlouvy uzavřené mezi námi.

K tomuto účelu osobní údaje zpracováváme po dobu trvání smluvního vztahu mezi námi. Po skončení smluvního vztahu jsou pak některé údaje uchovávány pro účely plnění právních povinností nebo pro účely oprávněného zájmu, jak se dočtete v následujících částech tohoto dokumentu.

 1. Zpracování osobních údajů pro splnění povinností z účetních, daňových a dalších právních předpisů

Abychom dostáli povinnostem vyplývajícím z platných právních předpisů, zejména v oblasti účetnictví, daňového práva a archivnictví, zpracováváme tyto údaje: Jméno, příjmení, titul, adresa, datum narození, IČ (jen pokud službu objednáváte jako podnikatel), údaj o poskytnutých službách, včetně ceny.Doba, po kterou jsou údaje zpracovávány, je stanovena přímo příslušnými právními předpisy, které mi povinnost jejich zpracování ukládají.

 1. Zpracování osobních údajů pro účely oprávněných zájmů našich nebo třetí osoby

Oprávněný zájem může pokrývat celou řadu situací. Proto vás informujeme o oprávněných zájmech, pro které osobní údaje zpracováváme:Oprávněným zájmem je ochrana a prokázání našich práv a právních nároků, zejména z uzavřených smluv anebo způsobené újmy. Pro tyto účely zpracováváme osobní údaje po dobu 10 let po ukončení smluvní spolupráce nebo našeho posledního kontaktu, pokud k uzavření smlouvy nedošlo. Tato lhůta je stanovena vzhledem k promlčecím lhůtám nároků se zohledněním toho, že se o případném u soudu uplatněném nároku nemusíme dozvědět hned v okamžiku jeho uplatnění druhou stranou. Pro tyto účely jsou uchovávány údaje ze smluv a naší vzájemné komunikace.

Oprávněným zájmem je dále přímý marketing. Pro zasílání informací o službách linky, novinkách a tipech (obchodní sdělení) budeme zpracovávat tyto osobní údaje klientů: Jméno, příjmení, adresu, e-mail. Zasílání obchodních sdělení na váš mail můžete odvolat napsáním na uvedený e-mail.

V. Zpřístupnění osobních údajů jiným osobám

Osobní údaje budou zpřístupněny příslušným správním orgánům, pokud nám takovou povinnost ukládá zákon (tj. zejména v případě provádění kontroly, při které je daný orgán oprávněn předložení osobních údajů vyžadovat), případně jiným kolegům spolupracujícím v rámci služby poskytované Terapeutickou linkou Sluchátko.

VI. Informace o dalších vašich právech v oblasti ochrany osobních údajů

 1. Právo na přístup k osobním údajům

Jde o právo na potvrzení, zda zpracováváme vaše osobní údaje a pokud ano, pak na přístup k těmto údajům a informacím o jejich zpracování.

 1. Právo na opravu osobních údajů

Jde o právo na to, abychom bez zbytečného odkladu opravili nepřesné osobní údaje, které se vás týkají. S přihlédnutím k účelům zpracování máte právo na doplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení (ve kterém uvedete údaje úplné).

 1. Právo na výmaz osobních údajů (právo „být zapomenut“)

V případech stanovených zákonem nebo GDPR máte právo požadovat, abychom bez zbytečného odkladu vymazali vaše osobní údaje (v GDPR jsou důvody uvedené v čl. 17, včetně uvedení výjimek, kdy se výmaz neprovede).

 1. Právo na omezení zpracování

V případech stanovených v čl. 18 GDPR máte právo požadovat, abychom omezili zpracování vašich osobních údajů.

 1. Právo na přenositelnost údajů

Za podmínek stanovených v čl. 20 GDPR máte právo získat své osobní údaje a předat je jinému správci. Je-li to technicky proveditelné, máte právo požadovat přímo předání jinému správci.

 1. Právo vznést námitku

V případech, kdy osobní údaje zpracováváme pro účely oprávněných zájmů, máte právo vznést námitku proti takovému zpracování a pak nadále nebudeme údaje zpracovávat, pokud náš oprávněný zájem nebude převažovat nad našimi zájmy nebo právy a svobodami. Pokud je oprávněným zájmem přímý marketing, pak má vznesení námitky vždy za následek ukončení dalšího zpracování pro účely přímého marketingu.

 1. Právo podat stížnost u dozorového úřadu

Pokud se domníváte, že dochází k porušování vašich práv v oblasti ochrany osobních údajů, máte právo podat stížnost k Úřadu na ochranu osobních údajů. Bližší informace o úřadu i ochraně osobních údajů naleznete přímo na stránkách úřadu www.uoou.cz

VII. Další důležité informace pro uplatnění vašich práv

V případě, že budete mít další dotazy ke zpracování vašich osobních údajů u nás, můžete nás kontaktovat na e-mailu info@linkasluchatko.cz. Zprávou na tento mail nebo zasláním písemného požadavku na naši adresu uvedenou v úvodní části tohoto dokumentu, můžete také přímo uplatnit vaše práva, o kterých se píše v článku VI. Jen si dovolujeme upozornit, že pro účely ověření toho, že požadavek je uplatněn opravdu přímo vámi, vás můžeme poté ještě kontaktovat a totožnost a požadavek si přiměřeným způsobem ověřit.

Totéž platí i pro případnou telefonickou a obdobnou komunikaci. Aktuální znění tohoto dokumentu naleznete vždy na stránkáchwww.linkasluchatko.cz

Toto znění je účinné od 1.2.2022